დაბრუნება / გადაცვლა

პროდუქტის: შეცვლა / გადაცვლა / დაბრუნება

პროდუქტის შეცვლა / გადაცვლა / დაბრუნება შესაძლებელია შემდეგ შემთხვევებში:

1. პროდუქტი დაზიანებულია ტრანსპორტირების დროს;
2. პროდუქტს აღმოაჩნდა ქარხნული წუნი;
3. შეცდომით მიღებული იქნა სხვა პროდუქტი.
4. სხვა მიზეზების შემთხვევაში შეკვეთა არ ექვემდებარება დაბრუნებას.

დასაბუთებული პრეტენზიის შემთხვევაში მყიდველი ვალდებულია, ნივთის მიღებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში შეატყობინოს კომპანიას არსებული ვითარების შესახებ და შეტყობინებიდან 3 სამუშაო დღის განმავლობაში, გამოაგზავნოს შეძენილი ნივთი. ტრანსპორტირების ხარჯს ფარავს კომპანია. ნივთი, რომელიც უნდა დაბრუნდეს უკან:

1. არ უნდა იყოს გარეცხილი;
2. არ უნდა იყოს გამოყენებული;
3. შეფუთვა არ უნდა იყოს დაზიანებული.